Conference

การย่อยกากมันสำปะหลังให้เป็นน้ำตาลและการหมักเอทานอลในขั้นตอนเดียวโดยเชื้อผสมระหว่าง Rhizopus oryzae และ Saccharomyces cerevisiae ในการเพาะเลี้ยงแบบ solid state
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชาติ
17 - 20 มีนาคม 2009
-
-
-