Conference

อัตรารอดตายของลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ที่ได้จากพ่อแม่พันธุ์ในบ่อดิน
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47
ชาติ
17 - 20 มีนาคม 2009
-
-
-

Author

Output From Project

อัตรารอดตายของลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758 ) ที่ได้จากพ่อแม่พันธุ์ในบ่อดิน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ฝึกอบรมโครงการการเพาะเลี้ยงปูม้าในบ่อดินแบบครบวงจร ,11 มี.ค. 2009 - 12 มี.ค. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเพาะและอนุบาลลูกปูม้าเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้าในธรรมชาติ,21 มิ.ย. 2012 - 21 มิ.ย. 2012