Conference

ผลของสาร Aquanin plus (beta-cyclodextrin cysteamine hydrochloride) ต่อการเจริญเติบโต อัตรารอด และระบบภูมคุ้มกันของกุ้งขาวแวนนาไม ระยะโพสลาร์วา (Litopenaeus vannamei)
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47
ชาติ
17 - 20 มีนาคม 2009
-
-
-