Conference

การศึกษาการเหนี่ยวนำการตกไข่และผสมเทียมแบบกำหนดเวลาโดยการใช้ progesterone ร่วมกับ prostaglandin F sub(2) alpha และ hCG หรือ GnRH รูปแบบต่าง ๆ ในแม่โคเนื้อ
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47
ชาติ
17 - 20 มีนาคม 2009
-
-
-