Conference

รายงานเบื้องต้นการเปรียบเทียบผลการตัดหัวและคอกระดูกฟีเมอร์เพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับการใส่เอ็นยึดสะโพกในสุนัขข้อสะโพกหลุด
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47
ชาติ
17 - 20 มีนาคม 2009
-
-
-

Author

Output From Project

การจัดการปัญหาโรคอ้วนในสุนัขโดยการใช้หัวบุก

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :รายงานเบื้องต้นการเปรียบเทียบผลการตัดหัวและคอกระดูกฟีเมอร์เพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับการใส่เอ็นยึดสะโพกในสุนัขข้อสะโพกหลุด.,17 มี.ค. 2009 - 20 มี.ค. 2009