Conference

Article
การประเมินความถูกต้องของแบบสอบถาม 4 แบบที่ใช้ตรวจสุนัขที่มีภาวะขาเจ็บจากความผิดปกติของข้อสะโพก
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47
Class
ชาติ
Date
17 - 20 มีนาคม 2009
Location
-
DOI
-
Related Link
-