Conference

การควบคุมรา Rhizoctonia สาเหตุโรคข้าว ข้าวโพด และทุเรียน โดยใช้ราดินและราเอนโดไฟท์
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47
ชาติ
17 - 20 มีนาคม 2009
-
-
-