Conference

Article
อ้อยผลผลิตสูง พันธุ์กำแพงแสน 00-1-103
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47
Class
ชาติ
Date
17 - 20 มีนาคม 2009
Location
-
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การปรับปรุงพันธุ์อ้อย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี สถาบันอินทรีย์จันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เทคนิคการลดต้นทุนการผลิตอ้อย, (การเพิ่มผลผลิตพืชไร่) ,8 ก.ย. 2009 - 17 ก.ย. 2009
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี สถาบันอินทรีย์จันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :ใช้เป็นเชื้อพันธุกรรมสำหรับปรับปรุงพันธุ์อ้อย , ใช้เป็นพันธุ์แนะนำของสถานีวิจัยลพบุรี,8 ก.ย. 2009 - 17 ก.ย. 2009