Conference

Article
ศักยภาพการให้ผลผลิตของมันสำปะหลังพันธุ์แนะนำที่ปลูกในจังหวัดฉะเชิงเทรา
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47
Class
ชาติ
Date
17 - 20 มีนาคม 2009
Location
-
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การประเมินเชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลังเพื่อจัดทำฐานข้อมูลสำหรับงานด้านการปรับปรุงพันธุ์

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี สถาบันอินทรีย์จันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเพิ่มผลผลิตพืชไร่, พันธุ์และการคัดเลือกพันธุ์,9 ก.ย. 2009 - 17 ก.ย. 2009
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :ข้อมูพื้นฐานสำหรับคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์เพื่อผสมพันธุ์,30 ก.ย. 2008 - 16 ต.ค. 2009