Conference

Article
การเสริมธาตุไอโอดีนในอาหารไก่ไข่เพื่อการผลิตไข่ไก่เสริมไอโอดีนแบบเป็นอุตสาหกรรม 1. ผลต่อปริมาณไอโอดีนในฟองไข่และสมรรถภาพการผลิตไข่ของแม่ไก่
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44
Class
ชาติ
Date
31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การใช้ประโยชน์ :นำไปเป็นข้อมูลของการพิจารณาแนวทางการเสริมไอโอดีนในอาหารสัตว์ เพื่อช่วยแก้ปัญหาผู้บริโภคขาดสารไอโอดีน,10 ส.ค. 2010 - 10 ส.ค. 2010
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน, ชลบุรี,ฉะเชิงเทรา,ลุ่มแม่น้ำน้อย การใช้ประโยชน์ :การเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต การลดต้นทุนการเลี้ยงไก่ไข่,19 ก.ย. 2011 - 30 ธ.ค. 2011
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์ปีก สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มก. การใช้ประโยชน์ : ผลิตไข่ไก่เสริมไอโอดีนจำหน่าย,1 ต.ค. 2011 - 24 ก.พ. 2012
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :โรงพยาบาลจันทรุเบกษา ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ความสำคัญของ"ไอโอดีน", แหล่งอาหารที่มีไอโอดีน,10 ส.ค. 2011 - 10 ส.ค. 2011
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน, ชลบุรี,ฉะเชิงเทรา,ลุ่มแม่น้ำน้อย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต การลดต้นทุนการเลี้ยงไก่ไข่,19 ก.ย. 2011 - 30 ธ.ค. 2011
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท เบทาโกร อโกรกรุ๊ป (มหาชน) จำกัด การใช้ประโยชน์ :ผลิตอาหารไก่ไข่เสริมไอโอดีน, พรีมิกซ์ไก่ไข่เสริมไอโอดีน ในระดับที่แนะนำจากงานวิจัย,1 ม.ค. 2012 - 31 ธ.ค. 2012
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัทเกษมชัยฟาร์มกรุ๊ปจำกัด การใช้ประโยชน์ :ผลิตไข่ไก่เสริมไอโอดีน,1 ม.ค. 2013 - 31 ธ.ค. 2013
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัทเบทาโกร อโกรกรุ๊ป (มหาชน) จำกัด การใช้ประโยชน์ :ผลิตไข่ไก่เสริมไอโอดีน,1 ม.ค. 2013 - 31 ธ.ค. 2013