Conference

Article
ผลของไซโตไคนินและกล้วยหอมต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้เอื้องเงินแดงในสภาพปลอดเชื้อ
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47
Class
ชาติ
Date
17 - 20 มีนาคม 2009
Location
-
DOI
-
Related Link
-