Conference

Article
ผลของอุณหภูมิซินเทอร์ต่อขนาดเกรนและสมบัติเฟอร์โรอิเล็กทริกของเซรามิก Pb0.95Dy0.05(Zr0.54Ti0.46)O3
Conference
วทท. ครั้งที่ 31
Class
ชาติ
Date
18 - 20 ตุลาคม 2005
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 420596 ชื่อวิชา Selected Topics in Physics,2 มิ.ย. 2008 - 26 ก.ย. 2008
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 420571 ชื่อวิชา Solid State Theory I,3 มิ.ย. 2008 - 25 ก.ย. 2008