Conference

Article
การวิเคราะห์สภาพรับไว้ได้แม่เหล็กไฟฟ้ากระแสสลับด้วยแบบจำลองสถานะวิกฤตของบีน
Conference
วทท. ครั้งที่ 31
Class
ชาติ
Date
18 - 20 ตุลาคม 2005
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 420473 ชื่อวิชา Physics of Solid I,5 มิ.ย. 2006 - 29 ก.ย. 2006
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 420571 ชื่อวิชา Solid State Theory I,6 มิ.ย. 2006 - 28 ก.ย. 2006