Conference

Article
การศึกษาสารตัวนำยวดยิ่ง Bi1.75(Pb0.25-x Vx)Sr2Cu2Cu3Ox = 0.0, 0.05
Conference
วทท. ครั้งที่ 31
Class
ชาติ
Date
18 - 20 ตุลาคม 2005
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 420571 ชื่อวิชา Solid State Theory I,2 มิ.ย. 2008 - 26 ก.ย. 2008
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 420572 ชื่อวิชา Soild State Theory II,3 พ.ย. 2008 - 27 ก.พ. 2009