Conference

สถานภาพอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของประเทศไทย
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47
ชาติ
17 - 20 มีนาคม 2009
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

การสำรวจและประเมินสถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และการใช้สารเสริมชีวภาพในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในประเทศไทย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การวิจัยและพัฒนางานวิจัยด้านพืชอาหารสัตว์ ,15 มิ.ย. 2009 - 15 มิ.ย. 2009