Conference

Article
ความหลากหลายของแบคทีเรียย่อยเยื่อใยที่แยกจากกระเพาะรูเมนของกระบือปลัก
Conference
การประชุมวิชาการ สิ่งแวดล้อมนเรศวร ครั้งที่ 5
Class
ชาติ
Date
15 - 16 มิถุนายน 2009
Location
อำเภอเมือง พิษณุโลก ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-