Conference

Article
การไม่อิสระแบบพิสัยระยะยาวของข้อมูลอนุกรมเวลาทางการเงิน
Conference
International Conference on Computational Mathematics 2008
Class
นานาชาติ
Date
29 - 31 ตุลาคม 2008
Location
Venice สาธารณรัฐอิตาลี
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การไม่อิสระแบบพิสัยระยะยาวของข้อมูลอนุกรมเวลาทางการเงิน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01417481 ชื่อวิชา Financial Mathematics I,1 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009