Conference

รูปแบบการจัดการปุ๋ยสำหรับชาจีนที่ปลูกบนดินที่สูง พื้นที่ม่อนเงาะ จังหวัดเชียงใหม่
การประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2
ชาติ
23 - 24 เมษายน 2009
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-