Conference

Article
รูปแบบการจัดการปุ๋ยสำหรับชาจีนที่ปลูกบนดินที่สูง พื้นที่ม่อนเงาะ จังหวัดเชียงใหม่
Conference
การประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2
Class
ชาติ
Date
23 - 24 เมษายน 2009
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-