Conference

เทคโนโลยีพลังงานทดแทนสำหรับบ้านพักอาศัยในประเทศไทย
งานประชุมทางวิชาการครั้งที่2 , สมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์
นานาชาติ
21 - 23 พฤษภาคม 2004
Meze สาธารณรัฐฝรั่งเศส
-
-