Conference

Article
ระบบอัจฉริยะในการช่วยวางแผนปริมาณบุคลากรที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน : สมการถดถอยสำหรับระบบศูนย์ให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์
Conference
การประชุมเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ครั้งที่ 8
Class
ชาติ
Date
20 - 22 พฤศจิกายน 2008
Location
เพชรบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-