Conference

Article
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับการแก้ปัญหาการไหลที่ขึ้นกับเวลาของคลื่นภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงและแรงตึงผิว
Conference
SIAM Conference on Mathematical & Computational Issues in the Geosciences, Liepzig, Germany,
Class
นานาชาติ
Date
15 - 19 มิถุนายน 2009
Location
-
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การไหลที่มีพื้นผิวอิสระภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วง แรงตึงผิว และแรงกระทำภายนอก แหล่งทุน :ส.ก.ว.,1 ม.ค. 2008 - 30 มิ.ย. 2008