Conference

Article
การศึกษานิเวศวิทยาทางน้ำ เพื่อกำหนดแนวทางการอนุรักษ์ประมงในพื้นที่ชุ่มน้ำ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า จังหวัดเชียงราย
Conference
การประชุมวิชาการครั้งที่ 3 “เพื่อความมั่นคงด้านการประมงและทรัพยากรทางน้ำ” วันที่ 8-9 ธันวาคม 2551 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
Class
ชาติ
Date
8 - 9 ธันวาคม 2008
Location
เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-