Conference

Article
การศึกษาการกะเทาะข้าวกล้องเพื่อผลิตข้าวกล้องงอกโดยเครื่องเพาะแบบกึ่งอัตโนมัติ
Conference
การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2552
Class
ชาติ
Date
6 กุมภาพันธ์ 2009
Location
เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-