Conference

Article
การแสดงออกของไทโรซีนไคเนสจาก Epidermal Growth Factor Receptor ของมนุษย์เพื่อการรักษามะเร็งแบบมุ่งเป้าโปรตีน และการพัฒนาวิธีการหากิจกรรมของเอนไซม์
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47
Class
ชาติ
Date
17 - 20 มีนาคม 2009
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-