Conference

Adsorption of Phenol by Bamboo Charcoal: Bambusa arundinacea(Retz) Wild and Dendrocalamus copelandii and Dendrocamus asper Backer from Kanchanaburee Province
33rd Congress on Science and Technology of Thailand
ชาติ
18 - 20 ตุลาคม 2007
- นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

การวิจัยและพัฒนาการปลูกไผ่เพื่อการผลิตหน่อไม้และการใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยกาญจนบุรี ของสถาบันวิจัยระบบนิเวศเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การถ่ายทอดวิทยาการ ในการปลูกและใช้ประโยชน์จากไผ่,11 พ.ค. 2005 - 11 พ.ค. 2005