Conference

Article
การพึ่งพิงทรัพยากรไม้ไผ่ของครัวเรือนในเขตพื้นที่โครงการหลวง
Conference
ไผ่ในพื้นที่โครงการหลวง
Class
ชาติ
Date
6 - 7 กันยายน 2006
Location
เชียงใหม่
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

โครงการย่อยที่ 10 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของการผลิตไผ่บนที่สูง

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01119491 ชื่อวิชา Research Methods in Agricultural Economics,31 ส.ค. 2009 - 25 ก.ย. 2009