Conference

Article
เทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลาสำหรับการพยากรณ์ปริมาณผลผลิตผักและผลไม้
Conference
การประชุมวิชาการประจำปีด้านการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ครั้งที่ 8
Class
ชาติ
Date
20 - 22 พฤศจิกายน 2008
Location
เพชรบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-