Conference

การประเมินคุณลักษณะของเนื้อสุกรโดยวิธีการวิเคราะห์ภาพถ่ายดิจิตอลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 11-12 กันยายน 2551
ชาติ
11 - 12 กันยายน 2008
อื่นๆ ประเทศไทย
-
-