Conference

Article
Development of Disease Monitoring and Follow-up System in Cattle Slaughter House.
Conference
15th Congress of the Federation of Asian Veterinary Associations
Class
นานาชาติ
Date
27 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2008
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ผู้เข้าอบรมจากกรมปศุสัตว์และโรงฆ่าสัตว์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการตรวจซากโคและกระบือ,8 มิ.ย. 2009 - 10 มิ.ย. 2010