Conference

การศึกษาการใช้รถพ่วงเก็บขยะชายหาดต้นแบบ
สิ่งแวดล้อมนเรศวร ครั้งที่4 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ชาติ
26 - 27 พฤษภาคม 2008
พะเยา ประเทศไทย
-
-