Conference

เส้นทางสู่ภาควิชาวิจัย: กรณีศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 28
ชาติ
4 - 6 พฤษภาคม 2006
อื่นๆ ประเทศไทย
-
-