Conference

Article
จากการเพาะเลี้ยงสู่การอนุรักษ์ : ความสามารถในการปรับตัวของหิ่งห้อยน้ำจืดชนิด Luciola aquatilis
Conference
การประชุมวิชาการประจำปีโครงการ BRT ครั้งที่ 12
Class
ชาติ
Date
9 - 13 ตุลาคม 2008
Location
สุราษฎร์ธานี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :พัฒนาวิธีการเพาะขยายพันธุ์หิ่งห้อยน้ำจืดชนิด Luciola aquatilis sp. nov. เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเป แหล่งทุน :สวพ,1 ม.ค. 2009 - 31 ธ.ค. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ชาวบ้านอ.ขนอม จ. นครศรีธรรมราช และบริเวณใกล้เคียง ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการอบรมให้ความรู้หิ่งห้อยเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวระดับท้องถิ่นอย่างยั่งยืน,5 ก.ย. 2009 - 5 ก.ย. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 004591 ชื่อวิชา Research Methods in Entomology,17 ก.ค. 2009 - 17 ก.ค. 2009