Conference

การประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3
ชาติ
10 ตุลาคม 2007
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01101311 ชื่อวิชา Economics of Development & Planning,8 มิ.ย. 2009 - 18 ส.ค. 2009