Conference

Article
การพัฒนาระบบการจัดการศัตรูพืชสำหรับถั่วเหลืองฝักสดแบบผสมผสาน.
Conference
ประกอบการประชุมวิชาการเครือข่ายการวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ปี 2551 “ เทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
Class
ชาติ
Date
17 - 19 มกราคม 2008
Location
ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การเพิ่มผลผลิตถั่วเหลืองและถั่วเหลืองฝักสดคุณภาพ ด้วยการจัดการโรคพืชอย่างเหมาะสมปลอดภัย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 008469 ชื่อวิชา Diseases of Economic Crops,3 พ.ย. 2008 - 27 มี.ค. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาโรคพืช ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชสำหรับถั่วเหลืองฝักสด ,8 ม.ค. 2008 - 8 ม.ค. 2008
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :นำข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ร่วมกับโปรแกรมการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน,1 มิ.ย. 2006 - 28 ก.ย. 2009