Conference

Article
ผลของระดับความเข้มข้นของปุ๋ยเคมีและขนาดคอร์มต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของช่อดอกแกลดิโอลัส
Conference
การประชุมวิชาการ มก. กพส. ครั้งที่ 4 (ISBN: 0000000000)
Class
ชาติ
Date
7 - 8 ธันวาคม 2007
Location
นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02037431 ชื่อวิชา Floriculture,19 ม.ค. 2012 - 19 ม.ค. 2012