Conference

Article
ผลของน้ำมันหอมระเหยที่มีต่อ Sclerotium rolfsii เชื้อสาเหตุโรคในดินและประสิทธิภาพในการควบคุม
Conference
การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 6
Class
ชาติ
Date
14 - 15 สิงหาคม 2008
Location
ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008523 ชื่อวิชา Physiology of Fungi,14 ส.ค. 2009 - 11 ก.ย. 2009