Conference

การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมเอนไซม์ lipoxygenase และ antioxidant ระหว่างการเก็บรักษาใบแมงลัก (Ocimum x citriodourum) ที่อุณหภูมิต่ำ
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 “ พืชสวนไทยใต้ร่มพระบารมี ”
ชาติ
26 - 30 พฤษภาคม 2008
พิษณุโลก ประเทศไทย
-
-