Conference

การวิเคราะห์หายีนไฟโบรอิเนสตลอดสายจากหนอนไหมพันธุ์พื้นเมืองไทย
การประชุมวิชาการหม่อนไหมระดับชาติ ครั้งที่ 1
ชาติ
22 - 23 กันยายน 2008
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-