Conference

Article
ผลของการเคลือบ ต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์แตงกวาและพริก
Conference
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 2
Class
ชาติ
Date
21 - 22 สิงหาคม 2008
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007596 ชื่อวิชา Selected Topics in Horticulture,11 ส.ค. 2009 - 18 ส.ค. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาผลของการเคลือบเมล็ดต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ตระกูลแตงกวา แหล่งทุน :สวพ,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010