Conference

การลอกกาวเส้นไหมสาวมือด้วยเอนไซม์โปรติเอส
การประชุมวิชาการหม่อนไหมระดับชาติ ครั้งที่ 1
ชาติ
22 - 23 กันยายน 2008
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

การส่งเสริมและพัฒนาไหมและผลิตภัณฑ์

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 002498 ชื่อวิชา Special Problems,2 ต.ค. 2006 - 28 ก.ย. 2007
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02026498 ชื่อวิชา Special Problems,14 พ.ย. 2011 - 23 มี.ค. 2012
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02026321 ชื่อวิชา Sericulture,24 ม.ค. 2013 - 14 ก.พ. 2013