Conference

Article
การประมาณค่าสัมประสิทธิ์ความขรุขระของลำน้ำโดยวิธีการความลาดชัน-พื้นที่
Conference
การประชุมวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 41
Class
ชาติ
Date
3 - 7 กุมภาพันธ์ 2003
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 209321 ชื่อวิชา Flow in Open Channel,3 มิ.ย. 2002 - 27 ก.ย. 2002
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ผลงานของโครงการหาความสัมพันธ์ของระดับน้ำและปริมาณน้ำปากแม่น้ำเจ้าพระยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แหล่งทุน :สกว,1 ก.พ. 2000 - 30 ก.ย. 2003