Conference

Article
การห่อผลมะม่วงในแปลงปลูกท่มีผลต่อการตกค้างของสารกำจัดแมลงคลอไพริฟอส
Conference
สัมมนาทางวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งท่3
Class
ชาติ
Date
10 - 11 ตุลาคม 2005
Location
ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-