Conference

ฟิล์มเคลือบบริโภคได้จากเจลาตินและไคโตซานสำหรับยืดอายุการเก็บรักษาเนื้อส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้ง
การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 6
ชาติ
14 - 15 สิงหาคม 2008
ขอนแก่น ประเทศไทย
-
-