Conference

Article
ผลของการลดอุณหภูมิด้วยน้ำเย็นต่อคุณภาพของดอกจำปีระหว่างการเก็บรักษา
Conference
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 “ พืชสวนไทยใต้ร่มพระบารมี ”
Class
ชาติ
Date
26 พฤษภาคม 2008
Location
พิษณุโลก ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-