Conference

Article
สัมประสิทธิ์แรงดันดินด้านข้างของดินทรายขณะเพิ่มหน่วยแรงประสิทธิผลในแนวดิ่ง
Conference
การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13
Class
ชาติ
Date
14 - 15 พฤษภาคม 2008
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01203526 ชื่อวิชา Advanced Foundation Engineering,1 ก.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2010