Conference

Article
การส่งเสริมพืชพันธุ์ดี พืชพันธุ์ใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสของชุมชนในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี อ่างทอง และจังหวัดชัยนาท
Conference
การนำเสนอผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากเครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2549
Class
ชาติ
Date
8 - 9 กันยายน 2008
Location
-
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การส่งเสริมพืชพันธุ์ดี พืชพันธุ์ใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสของชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี อ่างทอง และจังหวัดชัยนาท

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 029471 ชื่อวิชา Principles of Plant Breeding,30 มี.ค. 2009 - 15 พ.ค. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเขตจังหวัดสิงห์บุรี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :พันธุ์ข้าวและการจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว,30 พ.ค. 2007 - 30 พ.ค. 2007
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในเขตจังหวัดสิงห์บุรี อ่างทอง และชัยนาท การใช้ประโยชน์ :เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ปิ่นเกษตรแจกให้กับเกษตรกรโดยผ่านทางสำนักงานเกษตรอำเภอ หรือจังหวัด,1 มิ.ย. 2008 - 30 มิ.ย. 2008