Conference

Article
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลมะพร้าวน้ำหอม ก่อนและภายหลังการเก็บเกี่ยว
Conference
การสัมมนาวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 6
Class
ชาติ
Date
14 - 15 สิงหาคม 2008
Location
ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-