Conference

Article
Kinetics of Anaerobic Microbial Assemblages from Acidic Sulfate Soil
Conference
Joint Conference of the 6 th International Acid Sulfate Soil Conference and the Acid Rock Drainage Symposium (6ASSARD)
Class
นานาชาติ
Date
16 - 20 กันยายน 2008
Location
สาธารณรัฐประชาชนจีน
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การศึกษาความเป็นพิษต่อระบบบำบัดไร้อากาศในสภาวะที่มีการกำจัดซัลเฟตและโลหะหนักไปพร้อมกันโดยแบคทีเรียท้องถิ่นในประเทศไทย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานระบบบำบัดน้ำเสีย,29 มิ.ย. 2009 - 30 มิ.ย. 2009