Conference

พฤติกรรมและความต้องการในการบริโภคผลิตภัณฑ์โครงการหลวง:กรณีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลงานวิจัยของมูลนิธีโครงการหลวงประจำปี 2548
ชาติ
4 พฤศจิกายน 2005
เชียงใหม่ ประเทศไทย
-
-