Conference

Article
การเปรียบเทียบการดูดซับไอน้ำด้วยโมเลกุลาร์ซีพ 3A กับวัสดุดูดซับในประเทศโดยใช้เครื่องดูดซับเบดนิ่งในกระบวนการผลิตเอทานอลไร้น้ำ
Conference
การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 9
Class
ชาติ
Date
14 - 15 มีนาคม 2008
Location
ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การวิจัยและพัฒนาเครื่องต้นแบบ โมเลกุลาชีพ ชนิดเคลื่อนที่เพื่อผลิตเอทานอลไร้น้ำใช้ในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา และสำหรับชุมชน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 001599 ชื่อวิชา Thesis,1 ต.ค. 2008 - 1 ก.ย. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202599 ชื่อวิชา Thesis,7 ธ.ค. 2009 - 11 ธ.ค. 2009